System.Net.HttpWebRequestでHttpプロキシを指定

なぜかC#
HTTPのリクエストを発行させるときには、System.Net.HttpWebRequestを設定するが、Proxyを利用するときには

System.Net.HttpWebRequest reqeust = 〜;
// プロキシの設定
System.Net.WebProxy proxy = new System.Net.WebProxy("http://proxy-address:3128");
request.Proxy = proxy;

とする。